ගෑස් මිල ඉහලට – රු. 4,500 ත් පසු කරයි

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ දමා තිබේ. ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ දමා තිබේ. ඒ අනුව එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 4,860කි. මීට ඉහතදී ගෑස් සිලින්ඩරයක පැවති මිල රුපියල් 2675කි.

මීට අමතරව අනෙක් ප්‍රමාණවල ගෑස් සිලින්ඩර වල මිල ද පහත පරිදි ඉහල දමා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here